Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

O Spolku Šalamoun

Spolek Šalamoun je nevýdělečná organizace, která své náklady hradí z dobrovolných darů svých členů, z nadačních grantů, a příspěvků dobrovolných dárců. Dle svých možností přispívají také občané, jejichž případy se Spolek zabývá. Činnost Spolku je brzděna trvalým nedostatkem finančních prostředků. Pokud nám chcete přispět, zasílejte své příspěvky na č.úč 170718584/0300. Jména dárců s jejich souhlasem zveřejníme na této webové stránce. Děkujeme.


Spolek Šalamoun dostává v průměru 30 – 50 dopisů měsíčně. Převážně se týkají stížnosti na postup orgánů činných v trestním řízení, nesmyslnost uvalení vazby, dlouhodobý pobyt ve vazbě, stížností na nespravedlivé odsouzení a na postup soudu. Stížností na situaci ve věznicích či na zacházení s vězni jsou vyjímečné a spíše z řad cizojazyčných vězňů. Častěji se objevují stížnosti na chování, psychický nátlak a vydírání, manipulaci či násilí ze strany policie. Často si obvinění či obžalovaní stěžují na nezájem a na nečinnost přidělených advokátů ex-offo. Výrazným rysem lidí, kteří se na nás obracejí je základní neznalost právního systému a neznalost vlastních práv a možností vlastní obhajoby.

 

 Převážná část lidí, kteří se na nás obracejí s žádostí o pomoc je z řad vězněných nebo lidí ve vyšetřovací vazbě. Významným rysem těchto dopisů je, že přisuzují Spolku Šalamoun možnosti a pravomoci, které v žádném případě nemá. Jejich obvyklou zkušeností pak je, že pokud se obrátili kamkoliv jinam, včetně k tomu určených státních institucí, nikdo se nemíní jimi ani jejich případem zabývat a jsou formálně odmítnuti.


I vzhledem k našim kapacitním možnostem jsme se museli rozhodnout, kam převážně nasměrujeme naše síly. Proto se věnujeme hlavně těm případům, kdy jsme aspoň z prvních informací získali podezření, že došlo či dochází k porušování lidských a občanských práv a těm causám, kde je nejvíce postižen život lidí žádajících o pomoc, tedy tam, kde je omezena lidská svoboda, tedy causám trestního řízení. Věnovat se causám správního či občansko právní sporu není většinou v našich silách.

Jako první krok, když se na nás někdo obrátí s žádostí o pomoc je, že si od něj vyžádáme kopie úředních písemností, aspoň těch základních jako jsou sdělení obvinění, usnesení o vzetí do vazby, obžaloba, rozsudek, odvolání, rozhodnutí odvolacího soudu, atd. Jednak si chceme udělat objektivní pohled na daný případ a jednak máme zkušenost, že i z těchto dokumentů se dá rozpoznat zda-li došlo k porušení práva na spravedlivý proces či porušení zákona atd. Musíme konstatovat, že převážné většině lidí, kteří se na nás obrátí musíme hned v počátku sdělit, že se nemůžeme jejich causou zabývat, protože nevidíme v jejich případě zásadní porušení práva a spravedlnosti. Je asi lidskou vlastností, že většina obžalovaných či odsouzených se cítí nevinna a sami sebe vidí v lepším světle než je skutečnost. My zásadně nesuplujeme roli advokátů a obhájců. Nemíníme pomáhat zločincům v jejich kličkování paragrafy, či v jejich boji o co nejmenší trest, či v jejich snaze o výhodnější právní kvalifikaci jejich trestného činu. My chceme pomáhat jenom tam, kde dospějeme k přesvědčení, že došlo k porušení základních občanských a lidských práv, zákona a spravedlnosti. Tedy tam, kde jsme nabyli vnitřní přesvědčení o nevinně daného člověka žádajícího o pomoc a o tom, že se opravdu stal obětí soudní mašinérie - ať už z nezájmu a lhostejnosti či zlé vůle ze strany policie, státního zastupitelství nebo soudu.

V druhém kroku vybrané causy monitorujeme – tzn. sledujeme jejich průběh a vývoj. Od žadatelů pak žádáme aby nám jasně formulovali v čem spatřují ve svém případě porušení spravedlnosti a o co konkrétního opírají tvrzení o své nevinně. A klademe jim často nepříjemné otázky a shromažďujeme informace a podklady. Teprve třetím krokem u případů, které prošly předchozí selekcí se přímo angažujeme. Jednak chodíme na soudy a veřejná líčení. Podáváme podněty příslušným orgánům činným v trestním řízení a soudům. Obracíme se s stížnostmi a podněty i na další instituce. Některé causy medializujeme a seznamujeme s nimi veřejnost. Také jsme drželi i protestní hladovku (případ invalidního vozíčkáře). Můžeme i využívat paragrafu 3 až 6 a paragrafu 183 trestního řádu a být přímo účastníky řízení. Ve zvlášť odůvodněných případech jsme nabídli soudu společenskou záruku. V některých případech byli představitelé spolku zvoleni obžalovanými jako obecní zmocněnci. Nakonec v odůvodněných případech se obracíme s žádostí o udělení milosti na prezidenta republiky, kdy v řadě caus byly naše argumenty akceptovány a milost udělena.

Některým causám se tak věnujeme i několik let. Řadu poznatků zobecňujeme v Zprávách o stavu justice a to zejména pro potřeby Evropské unie. Sami pak ve Spolku Šalamoun všichni působíme pouze jako občanští aktivisté, nikoliv placení zaměstnanci.

 

AV ČR

IČO: 63837714 | Novakovych 25/857, 180 00 Praha 8 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300