Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Rozhodnutí Ústavního soudu


 

Rozhodnutí Ústavního soudu 122/99

Není-li již obžalovaný ve vazbě, neboť se nachází ve výkonu trestu, nastala situace, kdy se spor o přípustnost stížnosti proti usnesení odvolacího soudu o vzetí do vazby stává čistě akademickým a kdy se teorie i praxe jiných ústavních soudů jednoznačně přiklání k odmítnutí v takové věci rozhodovat, neboť zde chybí možnost bezprostředního a přítomného zásahu, který by mohl mít vliv na situaci stěžovatele. Jinak řečeno, je-li namítáno porušení základního práva na respektování osobní svobody, pak musí být tento zásah odstranitelný případným zrušením rozhodnutí, které je napadáno, což v takovém případě dáno není, resp. tento stav již pominul.

 

více zde

Rozhodnutí Ústavního soudu 207/99

Vazba                        IV. ÚS 207/99 

 
 Vazební důvod podle ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu je 
obecně dán, jsou-li v posuzovaném případě zjištěny konkrétní 
skutečnosti odůvodňující obavu, že obviněný bude mařit zjišťování 
skutkových okolností důležitých pro  objasňování věci, a to 
postupem upraveným trestním řádem, tedy zpravidla dokazováním. Jak 
již konstatoval Ústavní soud v řadě svých nálezů, o takovou 
konkrétní skutečnost jde nejen tehdy, jestliže obviněný sám svým 
jednáním  zavdal  příčinu  k obavě  z koluzního jednání, ale 
existuje-li určitá objektivní konstalace, zahrnující nejen osobu 
pachatele, ale všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, 
včetně stadia vyšetřování. Podle názoru Ústavního soudu jsou však 
odůvodnění napadených usnesení natolik vágní, že nesplňují ani 
podmínky kladené na obsah usnesení v ustanovení § 134 odst. 2 
trestního řádu (§ 138 trestního řádu). Lze si totiž představit 
nespočet případů, kdy dosud nebyly vyslechnuty všechny osoby nejen 
participující na trestném činu, ale také jako svědkové způsobilí 
vnésti do věci více světla, aniž by to samo o sobě bylo důvodem 
pro uvalení koluzní vazby, a  to navíc kupř. s, pro posouzení 
vazebních důvodů irelevantním,  odůvodněním, že není vyloučeno 
vypracování znaleckého posudku z oboru grafologie nebo pouze 
s všeobecným, žádným důkazem  nepodloženým, konstatováním, že 
obviněný by mohl mařit objasňování skutečností závažných pro 
trestní stíhání.

více zde

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300