Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Stanovy Spolku Šalamoun

Šalamoun – Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
Stanovy
 1. Název: Šalamoun-Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
 2. Sídlo: Praha. Korespondenční adresa: Spolek Šalamoun, P.O.Box 383, 111 21 Praha 1
 3. Vznik: Spolek Šalamoun vzniklvlistopadu 1994 registrací Ministerstvem vnitra ČR, č.j. II/s-OS/1-25819/94-R dle zák.č. 83/1990 Sb. v platném znění
 4. IČO: 63837714
 5. Statutární orgán: Jménem sdružení jedná, podepisuje a jejím statutárním orgánem je předseda pan John Bok, narozen 24.10.1945
 6. Cíle činnosti: Spolek Šalamoun je dobrovolné zájmové nevládní neziskové nezávislé občanské sdružení s působností v České republice. Cílem činnosti je vyhledávání, sledování a dokumentování takových právních případů, které jsou řešeny prostřednictvím orgánů veřejné moci a kde je zároveň zpochybněna nezávislost a zákonnost vyšetřování a justice vůbec. Na základě vlastních šetření a zjištění a poznatků bude upozorňovat justiční a další orgány veřejné moci na konkrétní pochybení jejich složek ve sledovaných právních případech. O svých šetřeních a poznatcích a kontaktech s justičními a dalšími orgány veřejné moci bude informovat veřejnost dostupnými prostředky. Dále chce celkově a všemi dostupnými prostředky podporovat rozvoj demokratického, svobodného a tolerantního myšlení a svobodný rozvoj demokracie a občanských a lidských práv a humanity v ČR. Svou činnost vyvíjí v souladu s Ústavou a zákony ČR.
 7. Členství: Členem sdružení se muže stát každý, právnická i plnoletá fyzická osoba, kdo se ztotožní s cíli, programem a činností Spolku Šalamoun. O vzniku členství rozhodují orgány sdružení. Členství zaniká písemných vystoupením člena nebo jeho vyloučením orgány sdružení nebo dle zákona.
 8. Orgány: Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada tvořená všemi řádnými členy Spolku Šalamoun dle seznamu členů vedeného statutárním orgánem Spolku. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna aspoň polovina členů sdružení a usnáší se nadpoloviční většinou přítomných. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. Valná hromada hodnotí činnost sdružení, přijímá a mění stanovy sdružení, volí předsedu sdružení. Valnou hromadu svolává předseda jednou za rok nebo požádá-li o svolání nadpoloviční většina členů nebo na základě vlastního rozhodnutí. Statutárním orgánem sdružení, který jeho jménem jedná, podepisuje, zavazuje jej a navenek ho reprezentuje je předseda. Volební období je pětileté a opakovatelné bez omezení. Dle potřeby mohou orgány sdružení operativně zřídit další funkce jakou jsou tajemník sdružení, mluvčí sdružení apod.
 9. Právní subjektivita: Šalamoun – Spolek na podporu nezávislé justice v ČR má právní subjektivitu jako celek a jeho jménem jedná statutární orgán-předseda: pan John Bok, narozen 24.10.1945. Organizační jednotky se nezřizují.
 10. Hospodaření: Spolek Šalamoun hospodaří s vlastním majetkem, jako např. majetkem movitým, nemovitým, finančními prostředky, ocenitelnými právy, cennými papíry atd., včetně majetku mu předanému do užívání, v souladu s těmito stanovami a obecně platnými zákony. Spolek Šalamoun je nevýdělečná – non profit organizace. Prostředky získává zejména dobrovolnými příspěvky, dary a získanými granty.
 11. Zánik a likvidace: Spolek Šalamoun může zaniknout dle zákona nebo rozhodnutím orgánu sdružení, který poté rozhodne o naložení s majetkem sdružení.
Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Spolku Šalamoun konanou 20.9.2001 a vstupují v platnost vzetím na vědomí Ministerstvem vnitra ČR.
 
Za Spolek Šalamoun
Předseda John Bok
Změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 2.10.2001

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300