Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Hodláte se obrátit na Ústavní soud?

I N F O R M A C E
pro osoby, které se hodlají obrátit na Ústavní soud České republiky
jak vyplývají ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

1. Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona, je fyzická nebo právnická osoba oprávněna podat ústavní stížnost, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem nebo jiným zásahem veřejné moci bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda. Žádnými jinými právy se Ústavní soud zabývat nemůže. (V této souvislosti je třeba mít na zřeteli, že Ústavní soud není soudem nadřízeným obecným soudům, není soudem poslední instance a nepřezkoumává zákonnost či správnost soudních rozsudků, ale jeho úkolem je ochraňovat ústavně zaručená základní práva a svobody.)
 
2. Ústavní stížnost musí být, dle § 72 odst. 2 zákona, podána ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Pokud takový prostředek zákon neposkytuje, běží tato lhůta ode dne, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem stížnosti. Tato lhůta je propadná a nelze ji tedy ani prodloužit ani prominout. Zjistí-li Ústavní soud nedodržení lhůty, stížnost bez jednání odmítne.
 
3. Fyzické a právnické osoby musí být, dle § 30 odst. 1 zákona, zastoupeny advokátem nebo notářem (záleží na povaze věci). Toto povinné zastoupení platí od samého počátku řízení, je tedy nezbytné, aby již stížnost byla podána kvalifikovaným právním zástupcem. V plné moci musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem. Ústavní soud právní zastoupení nezajišťuje. V případě problémů s jeho obstaráním je třeba obrátit se na Českou advokátní komoru, Národní tř. 16, Praha 1, popř. Notářskou komoru České republiky, Ječná 11, Praha 2.
 
4. Účelem povinného zastoupení je, aby stížnost splňovala všechny náležitosti, které zákon stanoví, tj., aby z podání bylo patrno, jaké věci se týká, co sleduje a čeho se navrhovatel domáhá, jakož i označení důkazů tvrzení obsažených ve stížnosti (§ 34 odst. 1 zákona). Především pak musí být z návrhu patrno, k porušení jakých ústavně zaručených práv a svobod v konkrétním případě podle názoru stěžovatele, došlo.
 
5. Stížnost musí být dále předložena v takovém počtu stejnopisů, aby jeden zůstal u soudu a aby každému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, kteří jsou ve stížnosti označeni, mohl být doručen jeden stejnopis (§ 34 odst. 1 zákona). Současně musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který byl k ochraně práva použit (např. kopie rozsudku soudu poslední instance - § 72 odst. 4 zákona).
 
6. Není přípustný návrh, který se týká věci, o které Ústavní soud již nálezem rozhodl nebo jestliže v téže věci již jedná (§ 35 zákona).


11. 5. 2003

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300