Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Rozhodnutí Ústavního soudu 207/99

Vazba                        IV. ÚS 207/99 

 
 Vazební důvod podle ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu je 
obecně dán, jsou-li v posuzovaném případě zjištěny konkrétní 
skutečnosti odůvodňující obavu, že obviněný bude mařit zjišťování 
skutkových okolností důležitých pro  objasňování věci, a to 
postupem upraveným trestním řádem, tedy zpravidla dokazováním. Jak 
již konstatoval Ústavní soud v řadě svých nálezů, o takovou 
konkrétní skutečnost jde nejen tehdy, jestliže obviněný sám svým 
jednáním  zavdal  příčinu  k obavě  z koluzního jednání, ale 
existuje-li určitá objektivní konstalace, zahrnující nejen osobu 
pachatele, ale všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, 
včetně stadia vyšetřování. Podle názoru Ústavního soudu jsou však 
odůvodnění napadených usnesení natolik vágní, že nesplňují ani 
podmínky kladené na obsah usnesení v ustanovení § 134 odst. 2 
trestního řádu (§ 138 trestního řádu). Lze si totiž představit 
nespočet případů, kdy dosud nebyly vyslechnuty všechny osoby nejen 
participující na trestném činu, ale také jako svědkové způsobilí 
vnésti do věci více světla, aniž by to samo o sobě bylo důvodem 
pro uvalení koluzní vazby, a  to navíc kupř. s, pro posouzení 
vazebních důvodů irelevantním,  odůvodněním, že není vyloučeno 
vypracování znaleckého posudku z oboru grafologie nebo pouze 
s všeobecným, žádným důkazem  nepodloženým, konstatováním, že 
obviněný by mohl mařit objasňování skutečností závažných pro 
trestní stíhání.

 Ústavní soud rozhodl dne 3. srpna 1999 v senátě ve věci ústavní 
stížnosti ing. J. Ž., t. č. Vazební věznice, proti usnesením 
Okresního soudu v Ostravě ze dne 12. 12. 1998, čj. Nt 3550/98-7, 
a Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 1. 1999, čj. 1 To 
20/99-16, za účasti 1) Okresního soudu v Ostravě, 2) Krajského 
soudu v Ostravě, jako účastníků řízení, a vedlejšího účastníka 
Krajského státního zastupitelství v Ostravě, za souhlasu účastníků 
bez ústního jednání, takto: 
 
 Usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 12. 12. 1998, čj. Nt 
3550/98-7, a Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 1. 1999, čj. 1 
To 20/99-16, se zrušují. 
 
 
              Odůvodnění 
 
 Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedeným usnesením 
obecných soudů stěžovatelé tvrdí, že těmito rozhodnutími, jakož 
i v řízení jim předcházejícím, byla porušena jeho ústavně zaručená 
práva, a to zejména právo na projednání věci bez zbytečných 
průtahů ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod 
(dále jen "Listina"), právo na to, aby soudy stanoveným způsobem 
poskytovaly ochranu právům ve smyslu čl. 90 Ústavy ČR, jakož 
i právům zakotveným v čl. 8 odst. 1, 2 a 5 Listiny. Ačkoli ve 
vazebním řízení jsou soudy povinny postupovat maximálně urychleně, 
trvalo pouhé doručení usnesení o vazbě 38 dnů, což mělo za 
následek, že jen vlastní řízení o vzetí do vazby trvalo dva a půl 
měsíce. Napadená usnesení nejsou také řádně zdůvodněna a zejména 
postrádají uvedení konkrétních skutečností odůvodňujících tzv. 
koluzní vazbu. Ze všech, jakož i dalších, důvodů domáhá se proto 
stěžovatel zrušení napadených usnesení. 
 
 Krajský soud v Ostravě ve svém  vyjádření ze dne 2. 7. 1999 
v podstatě uvedl, že při rozhodování o vzetí do vazby lze stěží ve 
stadiu začátku vyšetřování konstatovat konkrétní skutečnosti, 
kterých se obviněný dopustil a které by jednoznačně nasvědčovaly 
důvodu  vazby. Rozhodování  o vazbě  je tedy  svou povahou 
rozhodováním hypotetickým, když nelze požadovat, aby o vzetí do 
vazby bylo rozhodováno teprve tehdy, nastanou-li skutečnosti 
vzbuzující důvodnou obavu ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. 
b) trestního řádu. 
 
 Okresní soud v Ostravě ve svém vyjádření ze dne 30. 6. 1999 
poukázal na obsah napadených usnesení s tím, že trestní řízení 
proti stěžovateli je i nadále vedeno vazebně, když v mezidobí byla 
lhůta trvání vazby pravomocně prodloužena do 25. 9. 1999. 
 
 Krajské státní zastupitelství v Ostravě ve svém vyjádření ze dne 
25. 6. 1999 navrhlo zamítnutí ústavní stížnosti a mimo jiné 
poukázalo na to, že i v současné době, po podstatném rozšíření 
trestního stíhání, je nutno provést výslechy desítek dalších 
svědků. 
 
 Z obsahu spisu Nt 3550/98 Okresního soudu v Ostravě Ústavní soud 
zjistil, že Krajské státní zastupitelství v Ostravě podalo dne 
11. 12. 1998 návrh na vzetí stěžovatele do vazby z důvodů 
uvedených v ustanovení § 67 písm. a), b) trestního řádu, a to 
s poukazem na to, že stěžovatel je vyšetřovatelem stíhán pro pokus 
trestného činu zkrácení daně,  poplatku a podobné dávky ve 
spolupachatelství podle § 8 odst. 1 trestního zákona k § 148 odst. 
1, 3 trestního zákona za použití ustanovení § 9 odst. 2 trestního 
zákona. Okresní soud v Ostravě rozhodl napadeným usnesením tak, že 
stěžovatel se béře do vazby podle § 68 trestního řádu z důvodu § 
67 písm. b) trestního řádu. V důvodech svého rozhodnutí uvedl 
okresní soud, že stěžovatel je stíhán pro pokus zvlášť závažného 
úmyslného trestného činu, a  proto v teprve počáteční fázi 
vyšetřování existuje  obava, že by mohl  působit na soudem 
nevyslechnuté svědky, případně i jiným způsobem mařit objasňování 
skutečností závažných pro trestní stíhání. Rovněž bude nezbytné 
zajistit veškeré listinné důkazy a není vyloučeno ani vypracování 
znaleckého posudku z oboru grafologie. Naproti tomu okresní soud 
se neztotožnil s návrhem státního zastupitelství stran existence 
vazebního důvodu uvedeného v § 67 písm. a) trestního řádu. 
O stížnosti stěžovatele rozhodl Krajský soud v Ostravě rovněž 
napadeným usnesením tak, že tuto stížnost zamítl. Podle názoru 
krajského soudu okresní soud nepochybil, jestliže rozhodl o vzetí 
stěžovatele do vazby z důvodu ustanovení § 67 písm. b) trestního 
řádu, neboť stěžovatel by jinak mohl mařit objasňování skutečností 
závažných pro jeho trestní stíhání, zejména ovlivňování osob 
údajně se podílejících na jednotlivých úkonech uzavíraných smluv 
sloužících jako podklad  k podání daňového přiznání. Uvedené 
usnesení krajského soudu vydané dne 19. 1. 1999 bylo stěžovateli 
a jeho zástupci doručeno dne 26. 2. 1999. 
 
 Stěžovateli nutno přisvědčiti předně v tom, že v řízení o vazbě 
došlo ze strany obecných soudů k průtahům, neboť kupř. od vydání 
zamítavého usnesení krajského soudu do jeho doručení stěžovateli 
uplynula  lhůta  38  dnů.  Co  však  Ústavní soud považuje 
v projednávané věci za relevantní, je zcela mechanický způsob, 
jakým obecné soudy postupovaly při rozhodování o tzv. koluzní 
vazbě. Vazební důvod podle ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu 
je obecně dán, jsou-li v posuzovaném případě zjištěny konkrétní 
skutečnosti odůvodňující obavu, že obviněný bude mařit zjišťování 
skutkových okolností důležitých pro  objasňování věci, a to 
postupem upraveným trestním řádem, tedy zpravidla dokazováním. Jak 
již konstatoval Ústavní soud v řadě svých nálezů, o takovou 
konkrétní skutečnost jde nejen tehdy, jestliže obviněný sám svým 
jednáním  zavdal  příčinu  k obavě  z koluzního jednání, ale 
existuje-li určitá objektivní konstalace, zahrnující nejen osobu 
pachatele, ale všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, 
včetně stadia vyšetřování. Podle názoru Ústavního soudu jsou však 
odůvodnění napadených usnesení natolik vágní, že nesplňují ani 
podmínky kladené na obsah usnesení v ustanovení § 134 odst. 2 
trestního řádu (§ 138 trestního řádu). Lze si totiž představit 
nespočet případů, kdy dosud nebyly vyslechnuty všechny osoby nejen 
participující na trestném činu, ale také jako svědkové způsobilí 
vnésti do věci více světla, aniž by to samo o sobě bylo důvodem 
pro uvalení koluzní vazby, a  to navíc kupř. s, pro posouzení 
vazebních důvodů irelevantním,  odůvodněním, že není vyloučeno 
vypracování znaleckého posudku z oboru grafologie nebo pouze 
s všeobecným, žádným důkazem  nepodloženým, konstatováním, že 
obviněný by mohl mařit objasňování skutečností závažných pro 
trestní stíhání. 
 
 Ústavní soud má proto za to, že napadenými usneseními byla 
porušena stěžovatelova ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 8 
odst. 5 Listiny, a proto podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnosti 
vyhověl a napadená usnesení podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) 
citovaného zákona zrušil. 
 
Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat. 
 
V Brně dne 3. srpna 1999

3. 8. 1999

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300