Celý intranet Aktuální oblast
Facebook

Lidové noviny o JB

 LN o JB

Z našich knih

 

Léčba Bokem

 

 

 

 

Rozhodnutí Ústavního soudu 122/99

Není-li již obžalovaný ve vazbě, neboť se nachází ve výkonu trestu, nastala situace, kdy se spor o přípustnost stížnosti proti usnesení odvolacího soudu o vzetí do vazby stává čistě akademickým a kdy se teorie i praxe jiných ústavních soudů jednoznačně přiklání k odmítnutí v takové věci rozhodovat, neboť zde chybí možnost bezprostředního a přítomného zásahu, který by mohl mít vliv na situaci stěžovatele. Jinak řečeno, je-li namítáno porušení základního práva na respektování osobní svobody, pak musí být tento zásah odstranitelný případným zrušením rozhodnutí, které je napadáno, což v takovém případě dáno není, resp. tento stav již pominul.

 

Ústavní soud rozhodl dne 8. září 1999 ve věci ústavní 
stížnosti J. S. proti usnesení Nejvyššího soudu ze 13. 1. 1999 sp. 
zn. 3 Tvo 6/99 o zamítnutí stížnosti proti usnesení Vrchního soudu 
v Praze z 15. 12. 1998 sp. zn. 7 To 94/98, kterým byl stěžovatel 
v řízení o odvolání proti rozsudku Městského soudu v Praze vzat do 
vazby, takto: 
 
          Ústavní stížnost se odmítá. 
 
              Odůvodnění 
 
   Dne 8. 3. 1999  byla Ústavnímu soudu doručena ústavní 
stížnost, kterou se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem 
zrušil usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 1999 sp. zn. 3 Tvo 
6/99, jímž byla jako nepřípustná zamítnuta stížnost stěžovatele, 
obžalovaného pro dva trestné činy vraždy podle § 219 odst. 1 a 2 
písm. f) a § 219 odst. 1 a 2 písm. c) trestního zákona, proti 
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 12. 1998 sp. zn. 7 To 
94/98, kterým byl v řízení o odvolání proti rozsudku Městského 
soudu v Praze, v trestní věci vedené pod sp. zn. 45 T 4/98, vzat 
do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a) a c) trestního řádu. 
 
   Stěžovatel je přesvědčen , že napadeným usnesením bylo 
porušeno jeho ústavně zaručené základní právo na spravedlivý 
proces zakotvené v hlavě páté Listiny základních práv a svobod 
a v čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod (dále jen "Úmluva"). Uvedl, že i když usnesení Vrchního 
soudu v Praze ze dne 15. 12. 1998 je rozhodnutím soudu druhého 
stupně, měl by být proti uvedenému rozhodnutí přípustný řádný 
opravný prostředek. V této souvislosti odkázal na nález Ústavního 
soudu ze dne 9. 7. 1998 sp. zn. III. ÚS 86/98 (Sbírka nálezů 
a usnesení Ústavního soudu, svazek 11, nález č. 79), který se 
zabývá otázkou, kdy jde o rozhodnutí soudu v prvním stupni při 
rozhodování o vazbě v trestním řízení. Podle názoru stěžovatele je 
rozhodnutí o vazbě jedním z nejcitelnějších rozhodnutí v trestním 
řízení, přičemž žádnou osobu nelze zbavit svobody, aniž by toto 
rozhodnutí bylo přezkoumatelné jiným orgánem, v daném případě 
nadřízeným soudem. Stěžovatel dále poukázal na nález Ústavního 
soudu publikovaný pod č.  214/1994 Sb., jehož podstatou je 
požadavek, aby bylo zabezpečeno právo dotčené osoby na přezkoumání 
rozhodnutí o vazbě. Uvedl též, že Evropský soud pro lidská práva 
při aplikaci čl. 5 odst. 4 Úmluvy opakovaně zdůraznil právo 
dotčené osoby na přezkoumání rozhodnutí o vazbě. Za okolností, kdy 
byl vzat do vazby v rámci odvolacího řízení rozhodnutím odvolacího 
soudu, považuje stěžovatel vyloučení možnosti přezkoumat toto 
rozhodnutí, s odkazem na § 141 odst. 2 trestního řádu, za porušení 
čl. 5 odst. 4 Úmluvy. Z uvedených důvodů navrhl, aby Ústavní soud 
napadené usnesení nálezem zrušil a věc vrátil Nejvyššímu soudu 
k dalšímu řízení. Sdělením ze dne 24. 6. 1999 právní zástupce 
stěžovatele vyjádřil souhlas s upuštěním od ústního jednání. 
 
   Nejvyšší soud  jako účastník řízení  ve svém vyjádření 
k ústavní stížnosti uvedl, že stěžovatel v ústavní stížnosti 
uplatnil v podstatě stejné námitky, jako ve své stížnosti proti 
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 12. 1998, a z toho 
důvodu odkázal na odůvodnění napadeného usnesení Nejvyššího soudu 
a na v něm uplatněnou argumentaci. Dále uvedl, že se neztotožňuje 
s námitkami stěžovatele, že rozhodnutí o vzetí do vazby učiněné 
v rámci odvolacího řízení lze přezkoumat na základě řádného 
opravného prostředku - stížnosti. Tento svůj závěr opírá o § 141 
odst. 2 větu druhou trestního řádu, z níž vyplývá, že proti 
usnesení je možno podat stížnost pouze v případech, kdy to zákon 
výslovně připouští a jestliže soud nebo státní zástupce rozhodují 
ve věci v prvním stupni. Podstata problému je tudíž v otázce, zda 
samostatné rozhodnutí o vazbě, jež bylo učiněno ve stadiu řízení 
před odvolacím soudem, je rozhodnutím učiněným ve druhém stupni, 
anebo zda s ohledem na to, že nebylo vydáno ve věci samé, má 
povahu rozhodnutí v "prvním stupni". Dle názoru senátu Nejvyššího 
soudu tvoří odvolací řízení jednotný celek, v jehož rámci soud 
druhého stupně může podle povahy věci vydat celou řadu rozhodnutí 
nezbytných k provedení odvolacího řízení. Přitom je nepochybné, že 
nejvýznamnější místo mezi těmito rozhodnutími má to, jímž se 
rozhoduje ve věci samé. Ostatní rozhodnutí (usnesení) odvolacího 
soudu rozhodnutí ve věci samé připravují, neboť na nich často 
závisí, zda k tomuto rozhodnutí dojde a zda bude správné. Z toho 
lze dovodit, že i veškerá rozhodnutí s rozhodnutím o odvolání 
související, tj. i rozhodnutí o vzetí obžalovaného do vazby, 
vydává tento soud jako soud druhého stupně. Výkladem z opaku (arg. 
a contrario) § 141 odst. 2 trestního řádu je proto třeba dále 
dovodit, že proti takovému usnesení soudu, které činí jako soud 
druhého stupně, stížnost přípustná není. Pro správnost tohoto 
názoru svědčí i argument právní logiky a maiori ad minus, 
uplatněný v odůvodnění napadeného usnesení Nejvyššího soudu, neboť 
pokud proti rozhodnutí ve věci samé není přípustný řádný opravný 
prostředek, nemůže být tím spíše přípustný ani proti rozhodnutí, 
jímž je ve stejném odvolacím řízení řešena pouze otázka s touto 
hlavní věcí související, ale nedosahující jejího významu. Opačný 
názor, tj. že odvolací soud, pokud o určité otázce rozhoduje 
(usnesením) poprvé, je třeba pokládat za "soud v prvním stupni", 
by ve své podstatě musel vést k závěru, že v případech, kdy zákon 
proti usnesení připouští stížnost, by pak bylo možno každé takové 
usnesení odvolacího soudu  napadnout stížností. Užití tohoto 
opravného prostředku by pak přicházelo v úvahu nejen proti 
rozhodnutí o vzetí obviněného do vazby, ale např. též proti 
usnesení, jímž by tento soud rozhodl o přibrání znalce, o uložení 
pořádkové pokuty, o námitce podjatosti (vyloučení soudce) atd. 
V průběhu řízení konaného soudem druhého stupně by bylo nutno věc 
se stížností proti těmto usnesením (často i opakovaně) předkládat 
k rozhodnutí dalšímu soudu vyššího stupně. Možnost obviněného 
i dalších  oprávněných osob  domáhat se  přezkumu celé řady 
rozhodnutí procesní povahy by byla ve svém důsledku nepochybně 
spojena s  prodlužováním a event.  i účelovým rozmělňováním 
odvolacího řízení. I z tohoto dalšího důvodu se senát Nejvyššího 
soudu neztotožňuje s názorem,  že soud druhého stupně může 
v určitých případech vydat rozhodnutí, jež má povahu rozhodnutí 
soudu prvního stupně. K námitce stěžovatele, podle níž rozhodnutím 
Nejvyššího soudu bylo porušeno právo na spravedlivý proces, jehož 
podstatou je požadavek, aby bylo zabezpečeno právo dotčené osoby 
na přezkoumání rozhodnutí o vazbě, účastník uvedl, že k takovému 
přezkumu zpravidla dochází v řízení o řádném opravném prostředku 
- stížnosti, kterou zákon zásadně  připouští (§ 74 odst. 1 
trestního řádu). Jak již bylo uvedeno, zákon však současně 
stanoví, kdy tento opravný prostředek podat nelze. Kromě již 
zmiňovaného ustanovení  § 141 odst.  2 trestního řádu  jde 
i o případy, kdy o vazbě obviněného rozhoduje podle § 275 odst. 
3 trestního řádu Nejvyšší soud. Ovšem i ve všech těchto případech 
přichází přezkum důvodů vazby v úvahu. Děje se tak především 
z úřední povinnosti, neboť zákon v § 72 odst. 1 trestního řádu 
stanoví, že všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny 
zkoumat v každém období trestního stíhání, zda důvody vazby ještě 
trvají nebo zda se změnily. Pomine-li důvod vazby, musí být 
obviněný ihned propuštěn na svobodu. Děje se tak v řízení 
z podnětu obviněného (§ 72 odst. 2 trestního řádu), jenž má právo 
kdykoliv žádat o propuštění na svobodu, přičemž o této žádosti 
musí být neodkladně rozhodnuto. Přezkoumání důvodů vazby je tedy 
možné i za procesního stavu, kdy zákon výjimečně nepřipouští 
přezkum na základě řádného opravného prostředku. Z uvedených 
důvodů  účastník  řízení  vyjádřil  přesvědčení, že námitkám 
stěžovatele nelze přisvědčit, a navrhl, aby Ústavní soud ústavní 
stížnost zamítl. Sdělením ze dne 21. 6. 1999 Nejvyšší soud 
vyjádřil souhlas s upuštěním od ústního jednání. 
 
   Ústavní soud poté, co se seznámil se shromážděnými podklady, 
dospěl k závěru, že ústavní stížnost a návrhy s ní spojené je 
třeba odmítnout, a to z následujících důvodů. 
 
   Stěžovatel byl ve vazbě od 9. 1. 1999 do 8. 6. 1999. Na 
veřejném zasedání konaném dne 8. 6. 1999 Vrchní soud v Praze podle 
§ 256 trestního řádu odvolání stěžovatele (obžalovaného) zamítnul, 
a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 1998 sp. zn. 45 
T 4/98 se stal pravomocným a vykonatelným. Stěžovatel se tudíž 
nachází opět ve výkonu trestu. Z tohoto pohledu by případné 
zrušení napadeného usnesení Nejvyššího soudu postrádalo za daného 
stavu věci jakýkoliv smysl. Nastala tedy situace, za které se spor 
stává čistě akademickým a kdy se teorie i praxe jiných ústavních 
soudů jednoznačně přiklání k odmítnutí v takové věci rozhodovat, 
neboť zde chybí možnost bezprostředního a přítomného zásahu, který 
by mohl mít vliv na situaci stěžovatele. Jinak řečeno, je-li 
namítáno porušení základního práva na respektování osobní svobody, 
pak musí  být tento zásah  odstranitelný případným zrušením 
rozhodnutí, které je napadáno, což v dané věci dáno není, resp. 
tento stav již dávno odezněl. 
 
   Pokud pak jde o obecný problém přezkoumatelnosti rozhodnutí 
o vazbě, které učiní soud druhého stupně, sdílí senát názor 
uveřejněný v nálezu sp. zn. III. ÚS 86/98 ze dne 9. 7. 1998. To 
však nic nemění na výše uvedených důvodech pro odmítnutí ústavní 
stížnosti jako zjevně neopodstatněné [ustanovení § 43 odst. 2 
písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění 
pozdějších předpisů]. 
 
Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné. 
 
V Brně dne 8. září 1999

 

8. 9. 1999

AV ČR

IČO: 63837714 | P.O.Box 383, 111 21 Praha 1 | P.O.BOX 103, Šumperk 1 | č.ú.: 170718584/0300